Vytvárame dobré BI aplikácie

na báze technológií SAP a open source

Dobrá BI aplikácia

Našim poslaním je vytvárať dobré BI aplikácie na báze technológií SAP a open source. Čo presne si pod tým predstavujeme? Pre dobrú aplikáciu sú podľa nás kľúčové tieto vlastnosti:

plné pokrytie informačných požiadaviek

Používa váš biznis-tím vlastné indikátory merania úspešnosti predajcov, výkonnosti logistických procesov, mieru chorobnosti zamestnancov alebo poruchovosť vybavenia? Alebo potrebujete operatívne reporty zobrazujúce dáta z viacerých transakčných systémov? Nech sú požiadavky na informácie z vášho BI systému akékoľvek, ich uspokojenie je pri návrhu aplikácie vrcholnou prioritou. Nehľadáme dôvody, prečo sa to nedá, ale riešenie, ktorým to ide.

robustnosť

Na ceste dát zo zdrojových systémov k užívateľovi BI aplikácie môže nastať mnoho neočakávaných situácií – výpadky systémov, sieťových komponentov, nekonzistencie v dátach, zlyhanie ľudského faktora atď. Pri návrhu aplikácie sa od počiatočných fáz zaoberáme analýzou a minimalizáciou týchto rizík. Vieme, že kľúčom k robustnosti systému je čistá architektúra a eliminácia vzájomných závislostí jednotlivých komponentov. Pri robustnom systéme nemusíte mať obavu, že drobná chyba v nepodstatných dátach spôsobí výpadok celej oblasti reportingu a zároveň máte istotu, že po oprave chyby sa systém sám uvedie do konzistentného stavu.

výkonnosť

Výkonnosť aplikácie je absolútne kľúčová pre akceptáciu BI aplikácie užívateľom. Preto sú pre nás otázky výkonnosti v centre pozornosti pri všetkých rozhodnutiach o architektúre a jednotlivých detailoch. Aj keď dnešné technológie in-memory databáz odpustia nejeden hriech, my sme si zásady optimalizácie a dátovej hygieny priniesli ešte z čias, kedy záležalo na každom detaile. Naučili sme sa navrhnúť optimálny dátový model, pripravený na budúci rast objemu dát. V modeloch využívame overené metódy sémantického particioningu a riadenia životného cyklu dát. V srdci biznis logiky používame moderné programovacie techniky a prístupy, optimalizovaný prístup k dátam a push-down logiky do in-memory databázovej vrstvy. Spolu s aplikáciou vieme poskytnúť nástroje na meranie a monitoring výkonnosti v reálnom čase.

flexibilita

Najväčšia časť celkových nákladov BI-aplikácie (TCO) nepripadá na jej vývoj, ale je generovaná až v čase prevádzky, údržby a jej postupnými úpravami. Po úvodnom nasadení do prevádzky prináša život zmeny na dennej báze – nových užívateľov s novými požiadavkami, zmeny v biznis prostredí či v legislatíve. Aplikácia preto nesmie byť čiernou skrinkou, ale otvoreným systémom s dobre zdokumentovanými časťami. Jednotlivé komponenty navrhujeme tak, aby sa v čo najväčšej miere dali znovu použiť v inom kontexte – iných aplikáciách či procesoch. Už v rámci úvodného návrhu analyzujeme, ktoré časti biznis logiky budú pravdepodobne podliehať zmenám a do aplikácie zabudujeme možnosti ich customizácie. Avšak najdôležitejším faktorom pre budúcu udržateľnosť aplikácie ste vy – náš zákazník, vaši administrátori a užívatelia. Preto sa vašich ľudí snažíme zapojiť do spolurozhodovania od úvodnej analýzy až po finálne testovanie a zostávame pre nich on-line aj po spustení produkčnej prevádzky.

dizajn

Každý produkt sa predáva cez dizajn, inak to nie je ani pri BI-aplikácii. Celkový „look and feel“ musí byť vyladený na daný typ užívateľa – či už ide o prehľadný dashboard pre vrcholového manažéra, ad hoc nástroj pre analytika alebo operatívny report pre kontrolera, každý typ užívateľa má špecifické potreby a požiadavky na funkcie či dizajn. Podľa konkrétneho prípadu vám odporučíme optimálny štandardný nástroj pre web, mobilné platformy či desktop alebo vyvinieme riešenie na mieru, rešpektujúc váš korporátny dizajn.

integrovanosť

Nová BI aplikácia sa stáva súčasťou vášej IT infraštruktúry, jej časti budú využívané inými aplikáciami a prevádzkované vašim personálom. Preto je pre nás veľmi dôležité poznať a rešpektovať vaše pravidlá a konvencie, požiadavky na dokumentáciu, postupy pri výmene dát či globálny autorizačný koncept tak, aby bola nová aplikácia v súlade s vašou IT stratégiou.

bezpečnosť

Bezpečnosť dát je komplexná téma, ktorá musí byť riešená globálne pre celú IT infraštruktúru. Pri vývoji BI aplikácie vytvárame autorizačný koncept na mieru tak, aby bol v súlade s vašimi ostatnými aplikáciami. Podľa potreby vieme riadiť oprávnenia na celé reporty alebo detailné dátové rezy, na báze funkcie či organizačného začlenenia užívateľa. Vieme zabezpečiť automatické prideľovanie a odnímanie oprávnení v čase na základe ľubovoľnej logiky, čím minimalizujeme potrebu ďalšej manuálnej údržby. V rámci vývoja vlastných front end aplikácií sa spoliehame iba na overené bezpečnostné štandardy a protokoly.

automatizácia

Často sa stretávame so staršími aplikáciami, ktoré si vyžadujú dlhý zoznam periodických aktivít, vykonávaných vysoko špecializovanými pracovníkmi – napr. manuálne nahrávanie dát, archivačné behy, závierkové operácie, prideľovanie oprávnení alebo informovanie užívateľov o výpadkoch a pod. Väčšina týchto činností pritom môže byť vykonávaná samotným systémom, preto ich automatizáciu považujeme za jednu z našich úloh pri návrhu aplikácie. Rolu administrátora vidíme v monitoringu, upgradoch systému a riešení (naozaj) neočakávaných situácií.

vytvorená s vášňou

Najdôležitejší bod na záver – každý dobrý produkt musí byť vytvorený s vášňou. Teší nás, keď vám aplikácia dáva to, čo ste od nej očakávali a niečo naviac. Keď je prepracovaná do posledného detailu, funguje spoľahlivo, pomáha vám vo vašej práci a keď si po ukončenom projekte môžeme povedať, že sa spolu radi pustíme do ďalšieho.

Služby


Našimi službami pokrývame celý životný cyklus BI aplikácie – od úvodnej analýzy, cez technickú implementáciu, až po podporu produktívnej prevádzky. Služby vieme poskytovať formou dodávky diela alebo jeho časti, formou poradenstva, alebo formou dohody o poskytovaní služieb (SLA).

Zo skúseností vieme, že zákazníci majú najradšej istotu a transparentnosť nákladov, preto po úvodnej analýze ponúkame možnosť dodávky diela v režime fix price.

Prehľad našich služieb:

SK EN DE BRATISLAVA MNÍCHOV VIEDEŇ Vyrástli sme ako subdodávateľ a dodávateľ na projektoch pre nemeckých zákazníkov a naďalej úspešne rozvíjame spoluprácu s našimi partnermi. Viac ako 12-ročné skúsenosti z projektov pre najväčšie svetové automobilové koncerny aplikujeme aj u našich domácich zákazníkov. NEAR SHORE PARTNER

Business consulting pre BI

Sme tím skúsených IT profesionálov a máme know how z mnohých business oblastí. Rozumieme procesom...

IT consulting

Vaše biznisové požiadavky preložíme do jazyka IT. Spolu s vašimi kľúčovými ľuďmi identifikujeme potrebné zdrojové systémy,...

Vývoj

Pri technickej implementácii kladieme extrémny dôraz na čistotu dizajnu, jednoduchosť a robustnosť aplikácie. Používame najmodernejšie <a...

Manažment kvality

Ešte predtým, ako sa uchádzame o akceptáciu, aplikáciu si dôkladne pretestujeme. Na testy pripravíme samostatné...

Manažment aplikácie / DevOps

Pre nami vyvinuté BI aplikácie vždy ponúkame dlhodobý servis a podporu pri nízkych nákladoch, čím...

Riadenie projektov

Máme skúsenosti s viacerými metódami riadenia projektov. Prax nás však naučila, že úspešné projekty majú...

IT sourcing

Hľadáte špeciálneho človeka pre doplnenie vášho projektového tímu? Aj keď sa primárne koncentrujeme na dodávku...

Portfólio

Pri presune dát z ich pôvodného zdroja až k používateľovi je potrebné nasadiť množstvo technológií a metodík. Dáta je potrebné vyextrahovať, preniesť, uložiť, premodelovať do formy optimálnej pre reporting, vyčistiť a vzájomne prepojiť, agregovať, transformovať, dať ich k dispozícii ďalším aplikáciám a samozrejme spracovať do vhodných výstupov pre užívateľa. Na technickú implementáciu týchto krokov ponúkame naše know how v nasledujúcich oblastiach:

SAP ERP (extrakcia dát)

 • finančné moduly: FI/CO/AM
 • logistické moduly MM, SD, PM, extraktory LIS
 • HCM, HR Core, Payroll
 • odvetvové riešenie IS-U
 • SAP CRM
 • SAP SRM

ETL a integrácia

 • SAP štandardné extrakčné nástroje a metódy
 • ODP extrakcia, smart data access
 • SAP BO Data Services
 • middleware produkty open source a tretích strán – Talend, Informatica
 • Web Services, Odata a RESTful API
 • vývoj vlastných dátových rozhraní

ABAP

 • ABAP OO
 • ladenie výkonnosti
 • ABAP pre SAP HANA – CDS, AMDPs
 • WebDynpro, Floorplan Framework
 • vlastné frameworky pre BI logiku, rozšírenia BW

Business Warehouse

 • dátové modelovanie, LSA, LSA++
 • ladenie výkonnosti, monitoring, technický BI content
 • pokročilé Bex funkcie
 • analytické autorizácie
 • NLS a archivačný koncept, ILM
 • virtuálne prístupy k reportingu
 • BW4HANA, SAP Analytics Cloud

SAP HANA, S4HANA

 • embedded BW a core data services
 • HANA native – modelovanie analytických a kalkulačných view, integrácia s BW
 • HANA SQL script, HANA XS

Business Planning

 • BI-IP a PAK
 • plánovacie funkcie na báze FOX formúl
 • na mieru vyvíjané plánovacie funkcie a logiky
 • SAP Business Planning and Consolidation

Big Data

 • integrácia BW s Hadoop
 • Spark SQL

Data Mining

 • SAP Analysis Process Designer
 • SAP Data Mining
 • integrácia BW so SAP Predictive Analytics
 • integrácia BW s data miningovými nástrojmi tretích strán – R, SAS

Frontend technológie

 • SAP BEx, Netweaver Portal
 • Business Objects Suite
 • Analysis for Office
 • SAP Lumira Design Studio
 • UI5, Fiori
 • open source – JavaScript, Jquery, Angular, Spring, Node.js

Na každom projekte sa naučíme veľa o fungovaní podniku a jeho procesoch. Počas nášho pôsobenia sme zozbierali skúsenosti v odvetviach energetiky, prepravy, automotive a finančných služieb, v doménových oblastiach financií, controllingu, logistiky, riadenia ľudských zdrojov a ďalších. Tieto skúsenosti nám pomáhajú rýchlejšie sa zorientovať na každom ďalšom projekte. Zároveň sa ale nebojíme klásť „hlúpe“ otázky. Vieme, že každý projekt je jedinečný a vždy si na úvod vyžaduje detailné pochopenie problematiky, ktorú má BI aplikácia pokrývať. Naučili sme sa byť flexibilní a zapracujeme sa aj do problematiky, ktorou sa zaoberáte vy. Naše skúsenosti dokumentujú vybrané zrealizované projekty:

SPP, a.s. – ISOZ BW, 2016 – 2020

 • odvetvie – energetika, koncový zákazník je najväčším slovenským obchodníkom so zemným plynom s cca 1 mil. zákazníkov, desiatky business užívateľov
 • technológia SAP Netweaver 7.3 / Oracle, NLS Sybase IQ, Bex Analyzer, zdroje dát SAP IS-U a CRM
 • Ako subdodávateľ projektu Informačný Systém Obsluhy Zákazníka sme boli zodpovední za dodávku kompletného riešenia SAP BW reportingu pokrývajúceho viaceré biznis oblasti – predaj zemného plynu a elektrickej energie, master data, CRM, manažment pohľadávok, štandardy kvality, poskytovanie dát pre data mining. V rámci štandardov kvality sme vytvorili systém vyhodnocovania legislatívou predpísaných štandardov, s výpočtom kompenzačnej platby v prípade nedodržania štandardu s následným účtovaním záväzku do FI-CA.
 • Dodaný systém BW slúžil aj ako dátový hub pre zákaznícky portál (Open HUB).
 • podpora produktívnej prevádzky na báze SLA

BMW, A.G. – Procore reporting nákupu, 2016 – 2019

 • odvetvie - automobilový priemysel
 • technológia - SAP BW 7.5 on HANA, extrakcia dát zo SAP SRM a ERP
 • Ako subdodávateľ sme sa podieľali na vybudovaní reportingu v oblasti controllingu nákupu priameho materiálu, konkrétne vytvorením extraktorov, dátového modelu a logiky spracovania dát. Išlo o kompletný implementačný cyklus s následnou integráciou dát z medzinárodných BMW závodov.
 • Reporting sa týkal nákupných kontraktov, cenových zložiek, dodaných množstiev a obratu, slúžil aj ako podklad pre hodnotenie výkonnosti nákupcov.
 • Vytvorili sme autorizačný koncept pre cca 1500 koncových užívateľov, na rôznych úrovniach oprávnení.
 • následná podpora a implementácia zmenových požiadaviek

ŽSSK, a.s. – redesign aplikácie a nasadenie S4HANA, 2018 – 2020

 • odvetvie – železničná preprava, zákazník je slovenským národným železničným prepravcom
 • Hlavným cieľom projektu bola migrácia na S4HANA, popri tom bol vykonaný redizajn a reimplementácia existujúcich BW aplikácií s využitím embedded BW - BW ako súčasť ERP systému s priamym prístupom na databázu.
 • Novo implementovaný bol reporting v oblastí financií - súvaha výsledovka, účtovníctvo investičného majetku - odpisy a stav majetku.
 • Komponent BW slúžil aj ako dátový HUB pre rozhrania na 3 externé systémy cez RFC a WebService.
 • podpora produktívnej prevádzky

Stadtwerke Mníchov, A.G. – personálne plánovanie, 2016 – 2017

 • odvetvie - energetika - zákazník je mestským utilitným podnikom pre širšiu oblasť Mníchova, s cca 1 mil zákazníkov
 • technológia SAP BW 7.4 on HANA, reimplementácia personálneho plánovania na báze SAP IP, Bex Analyzer
 • V projekte, ktorého sme boli priamym dodávateľom išlo o novú implementáciu existujúceho riešenia pre personálne plánovanie na báze SAP BPS na novej technológii SAP IP a BW on HANA. Implementácia prebiehala "na zelenej lúke" - nanovo bol postavený dátový model a plánovacia logika pre viacero čiastkových plánov stavu personálu a personálnych nákladov. Logika zohľadňovala komplexné vzťahy zložiek mzdy spolu s rozúčtovaním plánovaných nákladov na nákladové účty. V plánovaní sa kombinoval bottom-up a top-down prístup. Bolo vyvinuté custom riešenie na verzionovanie plánu spolu s vlastnou logikou schvaľovania.

Zurich Insurance Company Ltd. – Claims Analytical Performance System, 2017 – 2019

 • odvetvie – poisťovníctvo
 • technológia SAP BI 7.4 + migrácia na BW4HANA, Bex Analyzer, Analysis for Office
 • Pre projekt migrácie sme ako subdodávateľ boli zodpovední za optimalizáciu a redizajn dátových tokov. Daná aplikácia zastrešovala reporting slúžiaci na analýzu poistného portfólia a poistných udalostí pre non-life poistenia pre cca 30 krajín, analýzu vývoja životného cyklu poistných udalostí, rezerv a platieb. Mimo projektu migrácie sme pôsobili v rámci supportu a implementácie drobných zmenových požiadaviek.

Stadtwerke Mníchov, A.G. – informačný unbundling a ďalší vývoj, 2011 – 2017

 • odvetvie – energetika, zákazník je mestským utilitným podnikom pre širšiu oblasť Mníchova s cca 1 mil. zákazníkov
 • technológie - od SAP BW 7.1 (DB Oracle) po SAP BW 7.4 on HANA
 • Pôvodným zámerom projektu bolo uskutočniť tzv. informatický unbundling vyvolaný legislatívou týkajúcou sa deregulácie sieťových odvetví. V rámci deregulácie bola pôvodná materská firma rozdelená na samostatných účastníkov trhu (obchodník, prevádzkovateľ siete, správca meracích zariadení), pričom pre každý subjekt sa vybudoval nový informačný systém vrátane samostatného SAP BW pre reporting. Po úspešnom ukončení projektu naša spolupráca prerástla v dlhodobý vzťah, v ktorom sme mali možnosť podieľať sa na mnohých ďalších vývojových úlohách v najrôznejších oblastiach - predaj, nevyfakturovaná spotreba, štatistiky kmeňových dát, controlling, údržba a opravy, personalistika a ďalších. Okrem toho sme zákazníka sprevádzali pri bežnom živote, zmenových požiadavkách, upgradoch systému a prechode na SAP BW on HANA.

BMW, A.G. – medzinárodný HR-kokpit, 2013 – 2017

 • odvetvie – automobilový priemysel
 • technológia – SAP BW on HANA 7.5, extrakcia dát z SAP HCM
 • V projekte, ktorého sme boli subdodávateľom nášho nemeckého partnera MHP, bol "na zelenej lúke" vybudovaný komplexný reporting riadenia ľudských zdrojov. Išlo o reimplementáciu starého riešenia, v ktorej sme boli zodpovední za dodávku kompletného dátového toku od extraktorov až po BEx query. Reporting sa týkal viacerých podoblastí - riadenie stavu personálu, analýza času a absencií, analýza chorobnosti, náklady a mzdové zložky. Do aplikácie boli postupne integrované medzinárodné BMW spoločnosti so svojimi špecifikami. Na riešenie národných špecifík v logike sme implementovali customizovateľný ABAP framework.
 • Súčasťou našej dodávky bol komplexný autorizačný koncept s dynamickým prideľovaním oprávnení na základe organizačného zaradenia.

AUDI, A.G. – plánovanie množstva personálu, 2017 – 2018

 • odvetvie – automobilový priemysel
 • technológia – SAP BW 7.4 on HANA, Floorplan Manager WebDynpro ABAP
 • V projekte, ktorý sme realizovali ako subdodávku pre nášho nemeckého partnera MHP sme vyvinuli web aplikáciu na plánovanie prírastkov a úbytkov personálu na báze tém a projektov, spolu s pridruženým reportingom. Aplikácia bola postavená priamo nad BW dátovým modelom, bez využitia komponentu SAP IP. Personálna obsadenosť projektov bola zadávaná s časovou platnosťou od - do, z čoho bol online vypočítavaný časový priebeh stavu personálu v detailnom aj agregovanom pohľade cez hierarchiu nákladových stredísk.

AUDI, A.G – Výkonový reporting, 2011 – 2018

 • podvetvie – automobilový priemysel
 • technológia – SAP BW 7.3, neskôr upgrade na SAP BW 7.4 on HANA, SAP ERP
 • V tomto dlhodobom projekte, ktorý sme realizovali ako subdodávku pre nášho partnera MHP, bola nanovo vybudovaná aplikácia na analýzu spotrebovaného pracovného času jednotlivými nákladovými strediskami na rôzne typy úkonov v rámci výrobného procesu. Oproti celkovému fondu pracovného času zo SAP HR boli postavené konkrétne činnosti, kvantifikované na základe dát z viacerých systémov výroby a logistiky. Výsledok bol cez rozhranie účtovaný do SAP ERP CO ako vnútropodnikové náklady a výnosy.
 • Pre aplikáciu sme neskôr realizovali podporu, množstvo zmenových požiadaviek a migráciu na SAP BW on HANA.

Porsche A.G. – EC221, 2009

 • odvetvie – automobilový priemysel
 • technológia – SAP BW 7.1
 • V projekte išlo o vybudovanie reportingu na controlling nákladov a pracovného času pri vývoji automobilov. Do projektu sme ako subdodávateľ MHP dodávali optimalizáciu biznis logiky implementovanej v ABAP rutinách.

Porsche Financial Services GmbH & Co. KG – report manažmentu rizík, 2008 – 2009

 • odvetvie – finančné služby a automobilový priemysel
 • technológia – SAP BW 7.0
 • Tento projekt odštartoval našu dlhodobú spoluprácu s nemeckým partnerom MHP. V projekte bol implementovaný komplexný reporting konsolidujúci informácie o finančných pozíciách banky voči predajcom Porsche. Report slúžil okrem iného na analýzu disciplíny splácania, finančných rizík a úverových stropov.

Filozofia

Vo vzťahu k zákazníkovi

Našimi ústrednými hodnotami vo vzťahu k zákazníkovi sú poctivosť, transparentnosť a dlhodobé partnerské vzťahy. U každého zákazníka sa veľa naučíme a takisto sa mu snažíme odovzdať maximum nášho know how, pretože nám to uvoľnuje ruky pre ďalšie výzvy. K vybudovaniu dôvery nám pomáha dodržiavanie etického kódexu, ktorý obsahuje niekoľko zásad:

 • hľadáme najlepšie riešenie z pohľadu zákazníka
 • hráme s otvorenými kartami
 • dodržiavame písomné aj ústne dohody
 • dodržiavame termíny
 • o vzniknutých problémoch, ako aj našich chybách pravdivo a včas informujeme
 • zachovávame absolútnu diskrétnosť
 • netolerujeme korupčné správanie
 • plníme záväzky voči svojim obchodným partnerom riadne a načas

Vo vnútri teamu

Našimi najvyššími hodnotami vo vnútri tímu sú sloboda a zodpovednosť jednotlivca. Nemáme formálnu organizačnú štruktúru, ale pracujeme ako sieť ľudí – interných zamestnancov a externých spolupracovníkov. Naše procesy sú jednoduché a automatizované. Všetky činnosti, ktoré nevytvárajú hodnotu outsourcujeme, tak aby sme sa mohli 100%-ne sústrediť na odborný rast a prácu pre zákazníka. Každý člen tímu má slobodu pri voľbe svojho work-life balance, sám si organizuje prácu, riadi svoje profit centrum, vrátane rozhodovania o použití vytvoreného hospodárskeho výsledku. U nás sa neuchytili nezmysly ako evidencia dochádzky, vypisovanie dovolenkového lístka alebo rôznych žiadostí. Jediné na čom záleží je odvedenie špičkovej práce.

O NÁS

Sme IT konzultačná spoločnosť s úzkym zameraním na implementáciu podnikových Business Intelligence riešení na báze technológií SAP a open source. Robíme jednu vec a tej sa venujeme na sto percent. Pôsobíme na Slovensku a v nemecky hovoriacich krajinách, kde máme vybudovanú silnú sieť partnerov.

Spoločnosť bola založená v roku 2008 dvoma skúsenými poradcami SAP ako odpoveď na silný dopyt po vysoko kvalitných službách od nemeckých zákazníkov. Po niekoľkých rokoch práce pre nemeckých zákazníkov sme sa začali presadzovať aj na Slovensku. Od svojho vzniku zaznamenávame rok čo rok pozitívne hospodárske výsledky, budujeme know how a rozširujeme sieť partnerov a zákazníkov.

Naše čísla si môžete skontrolovať TU FINSTAT

TEAM

Marek Gubčo

Marek Gubčo

Zakladateľ a partner firmy, 42 rokov, ženatý, 2 deti. Nadšenec pre technológie a programovanie, pracujúci v oblasti SAP BI takmer 20 rokov. Keď práve nepracuje, pravdepodobne trávi čas s rodinou alebo športuje, prípadne spí.
Erika Jurániová

Erika Jurániová

Partnerka firmy, 66 rokov, 1 dieťa. Diplomovaná matematička, pracujúca v oblasti poradenstva SAP viac ako 25 rokov. Aktívna manažerka a konzultantka, so skúsenosťami s viacerými modulmi SAP a BW, programátorka, naša životná poradkyňa, hlavný vyjednávač, zabávač a psychoterapeut. Často ju môžete stretnúť v divadle, ale aj vo fitness štúdiu a na vinobraní.
Tím

Tím

Aktuálne náš tím pozostáva zo siedmich SAP BI špecialistov a niekoľkých ďalších stabilných externých spolupracovníkov.

Kariéra

Dlhodobo čelíme výzve, ako kapacitne pokryť dopyt po našich službách. Preto medzi sebou radi privítame nových ľudí, ktorí nám s tým pomôžu – či už skúsených konzultantov a vývojárov alebo aj ľudí bez skúseností, ale s o to väčším zápalom pre prácu v našej oblasti.

Pokiaľ máš záujem o spoluprácu s nami, zašli svoje CV na office@infocube.sk. Ak pridáš pár viet o tom, prečo ťa zaujíma možnosť pracovať s nami, potešíme sa. Aktuálne hľadáme kandidátky a kandidátov na tieto pozície:

BI Junior / Trainee

Ideálna pozícia pre študentov posledného ročníka vysokej školy a čerstvých absolventov. Forma spolupráce možná na dohodu alebo trvalý pracovný pomer, s čiastočným či plným úväzkom. Náplňou práce je spolupráca na našich projektoch pre zákazníkov, testovanie, tvorba dokumentácie a samozrejme vzdelávanie sa. U potencionálnej uchádzačky hľadáme:
 • komunikačné schopnosti
 • plynulú znalosť angličitny alebo nemčiny
 • abstraktné a analytické myslenie
 • schopnosť práce s dátami, výhodou je znalosť SQL
 • prípadne skúsenosť s ľubovoľným programovacím jazykom
 • ochotu učiť sa nové veci

SAP BI backend špecialista

Ak už máš skúsenosti so systémom SAP BW/ABAP a hľadáš prácu, v ktorej by si sa mohol ďalej rozvíjať, pracovať pre top zákazníkov s najmodernejšími technológiami, ozvi sa nám. Vieme sa dohodnúť na ľubovoľnej forme spolupráce, TPP, živnosť alebo dodávateľskou formou. Pri tejto pozícii hľadáme nasledové znalosti a schopnosti:
 • komunikačné schopnosti
 • plynulá znalosť angličtiny alebo nemčiny
 • abstraktné a analytické myslenie
 • schopnosť práce s dátami, znalosť SQL
 • technická znalosť SAP BW / HANA
 • výhodou je znalosť programovania v ABAPe a SQL
 • ochota príležitostne vycestovať za zákazníkom

SAP BI frontend špecialista

Do nášho tímu by sme radi doplnili ľudí venujúcich sa front-end technológiám na báze HTML5 / JavaScript príp ďalších nástrojov ako Tableau a Power BI. Vieme sa dohodnúť na ľubovoľnej forme spolupráce, TPP, živnosť alebo dodávateľskou formou. Pri tejto pozícii hľadáme nasledové znalosti a schopnosti:
 • komunikačné schopnosti
 • plynulá znalosť angličtiny alebo nemčiny
 • abstraktné a analytické myslenie
 • technická znalosť HTML5 / JavaScript a ľubovoľných frameworkov (Angular, React, NodeJS a pod.), príp ďalších BI front end nástrojov ako Tableau a Power BI